POLÍTICA DE PRIVACIDADE ORIGO BIOPHARMA S.L. 

  

A Política de Privacidade de  Origo  Biopharama S.L. ten por obxecto protexer e respectar a privacidade dos Usuarios de acordo co establecido no Regulamento UE 679/2016, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril, para a protección das persoas físicas no tratamento dos seus datos persoais (en diante “ RGPD”) e forma parte das nosas Condicións Xerais de Privacidade, sendo de aplicación ao tratamento de datos persoais realizado por  Origo  Biopharma S.L. coa prestación dos seus Servizos.  

Así, segundo o establecido nos artigos 13 e 14 do  RGPD e na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía de dereitos dixitais ( LOPDGDD) o Usuario queda informado das seguintes características do Tratamento realizado por  Origo: 

 

 1. RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS DATOS DE CARÁCTER PERSOAL: 

ORIGO BIOPHARMA S.L.  (en adiante ORIGO, ou o Responsable), con domicilio social en Parque Empresarial de Touro, Parcelas 26-27. Fonte Díaz. 15822. Touro (A Coruña, España) e CIF número B-32478414 é Responsable do Tratamento dos datos facilitados polos usuarios (“Usuarios”) a través da Web. Podes poñerche en contacto con ORIGO a través de correo postal na dirección arriba indicada, por correo electrónico á dirección admin@origobiopharma.com  

 

Reservámonos o dereito para modificar ou adaptar a presente Política de Privacidade en calquera momento, polo que che recomendamos a revisión da mesma. 

 

 1. DATOS OBXECTO DO TRATAMENTO: 

 

ORIGO realizará o tratamento dos seguintes datos do Usuario: nome e apelidos, email, número de teléfono, centro de traballo ou debido a que ocupa na organización e, no seu caso, país de orixe.  

ORIGO non tratará datos de menores de 16 anos. Por tanto, o usuario deberá absterse de facilitalos se non ten esa idade ou, no seu caso, de facilitar datos de terceiros que non teñan a citada idade.  ORIGO exímese de calquera responsabilidade polo incumprimento desta previsión. 

 

 1. FINALIDADE DO TRATAMENTO: 

 

A finalidade do tratamento é a xestión  das solicitudes do Usuario para a realización de contactos diversos (consultas, solicitudes de servizos, envío de orzamentos e ofertas, envío de documentación técnica). 

 

 1. BASE DE LEXITIMACIÓN: 

Consentimento do interesado en relación co fin determinado anteriormente e, no seu caso, a fin de levar a efecto a correspondente relación contractual. 

 1. DURACIÓN DO TRATAMENTO: 

Os seus datos serán conservados durante o tempo que perdure a relación establecida con  ORIGO ou ata que exercite os seus dereitos de baixa ou supresión. No caso da mera consulta, os seus datos serán conservados un  máximo de 5 anos dende a última notificación. 

Tras a finalización da relación contractual, os datos manteranse  anonimizados durante os prazos legalmente previstos, incluído o prazo legal no que un xuíz ou tribunal póidaos requirir atendendo ao prazo de prescrición de accións xudiciais. Así, os datos tratados manteranse en tanto non expiren os prazos legais aludidos anteriormente, se houbese obrigación legal de mantemento. No caso de non existir ese prazo legal, ata que o interesado solicite a súa supresión ou revogue o consentimento outorgado. 

ORIGO manterá toda a información e comunicacións relativas á prestación do servizo, mentres duren as garantías respecto a os produtos ou servizos para atender posibles reclamacións. 

 1. DEREITOS DO USUARIO: 

A normativa en materia de protección de datos recoñece ao usuario unha serie de dereitos en cada un dos tratamentos anteriormente mencionados, os cales ORIGO ten obrigación de garantir: dereito de información, de acceso, de rectificación, de supresión, de limitación de tramento, de portabilidad e dereito a presentar a reclamación ante a autoridade de control.  Para o exercicio dos mencionados dereitos, o usuario pode solicitar a ORIGO un formulario na seguinte dirección  mail admin@origobiopharma.com , ou usar os elaborados pola Axencia Española de Protección de Datos ou de terceiro autorizado. Estes formularios deben ir asinados electronicamente ou ser acompañados de fotocopia do DNI. Os formularios poden ser presentados  presencialmente, enviados por carta ou por  mail na dirección indicada polo Responsable ao comezo deste texto. 

Para facilitar o proceso, e cumprir co principio de exactitude dos datos, se modifícase algún dato do interesado que sexa obxecto de tratamento, o Responsable agradece a comunicación da devandita modificación.  

Segundo o dereito exercitado, ORIGO tardará como máximo un mes en dar resposta desde a recepción da solicitude, salvo que se trate dun suposto complexo que requira unha maior dificultade, suposto no que o usuario será notificado o máis axiña posible.  En todo caso, o Responsable adoptará as medidas necesarias para protexer os dereitos, liberdades e intereses lexítimos do interesado. 

 

 1. NEWSLETTER: 

Se o Usuario outorga o seu consentimento expreso ORIGO enviará comunicacións comerciais á dirección de correo electrónico proporcionada polo usuario. O Responsable almacenará o email na base de datos, e enviará correos periodicamente, ata que o usuario solicite a baixa deste servizo, opción que estará dispoñible en calquera comunicación. É posible que conservemos os datos facilitados durante o prazo necesario para cumprir coas obrigacións legais vixentes ás que poida estar suxeito ORIGO. Non se prevé a comunicación dos seus datos a terceiro nin a transferencia internacional dos mesmos. 

As finalidades deste tratamento concreto consisten en:  

 • Xestionar o servizo solicitado. 
 • Información por medios electrónicos que versen sobre a solicitude. 

 

 1. CESIÓNS E TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS DE DATOS: 

Non se farán transferencias de datos a terceiros sen o consentimento expreso do usuario, excepto aqueles que sexan necesarios en cumprimento dunha obriga legal ou requisito xudicial. Tampouco se farán transferencias internacionais dos seus datos. 

 1. COOKIES: 

Esta web empresa cookies, para mais información consulte a nosa Política de Cookies. 

 

 1. RETENCIÓN DA INFORMACIÓN: 

ORIGO infórmalle de que, como prestador de servizo de aloxamento de datos e en virtude do establecido na Lei 34/2002 do 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico ( LSSI), vai reter por un período máximo de 12 meses a información imprescindible para identificar a orixe dos datos aloxados e o momento en que se iniciou a prestación do servizo. A retención practicada neste contexto ten como obxecto dar cumprimento a obrigacións legais que puidesen derivarse da relación co usuario.