AVISO LEGAL 

 O acceso e a navegación polo sitio web www.origobiopharma.com (en diante, “a Web”), ou o uso dos servizos do mesmo, implican a aceptación expresa e íntegra destas todas e cada unha das presentes Condicións Xerais, incluídas tanto as Condicións Particulares fixadas para certas opcións como a Política de Privacidade e a Política de Cookies, relativa ás finalidades dos tratamentos dos datos que nos facilites. Por favor, recomendámosche que as leas atentamente. 

Origo Biopharma S.L. resérvase o dereito de modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, en calquera momento e sen aviso previo/previo aviso. 

 

1.- Información Legal. 

En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (en diante “ LSSI”), os datos identificativos do titular do Sitio web son: 

  • Denominación social:  Origo  Biopharma S.L. 
  • NIF:  B32478414 
  • Domicilio social: Parque Empresarial de Touro. Parcelas 26-27. Fonte Díaz. 15822. Touro. A Coruña España. 
  • e-mail: admin@origobiopharma.com 

Rexistrada no Rexistro Mercantil de Ourense, Tomo 882, Folio 221,  folla  OR 15.580. 

2.- Condicións Xerais de Uso. 

As seguintes Condicións Xerais regulan o uso e acceso ao portal Web, cuxa finalidade é ser porta de entrada a ORIGO ofrecendo aos usuarios información, servizos e contidos vía Web. A través da páxina web, o Usuario ten acceso a información sobre os servizos específicos ofertados por ORIGO non é, en ningún caso, responsable de datos e informacións realizados por terceiros neste portal, nin asume ningunha obrigación sobre os mesmos.  

ORIGO  BIOPHARMA S.L., non é, en ningún caso, responsable de datos e informacións realizados por terceiros neste portal, nin asume ningunha obrigación sobre os mesmos. 

O Usuario comprométese a facer un uso adecuado dos contidos, servizos, aplicacións e ferramentas que están accesibles, con suxeición á Lei e ás presentes Condicións Xerais de Uso e, no seu caso ás Condicións Particulares que poidan establecerse para o acceso a determinados servizos e aplicacións, respectando en todo momento aos demais Usuarios da mesma. 

En caso de incumprimento total ou parcial polo Usuario das presentes condicións Xerais de Uso, ORIGO resérvase o dereito de denegar o acceso a sen necesidade de aviso previo/previo aviso ao Usuario. 

 

3.- Obrigacións Xerais do Usuario. 

O Usuario, ao aceptar as presentes condicións Xerais de Uso, obrígase expresamente a: 

– Non realizar ningunha acción destinada prexudicar, bloquear, danar,  inutilizar,  sobrecargar, de forma temporal ou definitiva, as funcionalidades, ferramentas, contidos e/ou a infraestrutura da páxina web, de maneira que impida a súa normal utilización. 

– Non introducir nin realizar contidos inxuriosos ou  calumniosos, tanto doutros Usuarios como de terceiras empresas alleas a ORIGO. 

– Non utilizar calquera dos materiais e informacións contidos neste Sitio web con fins ilícitos e expresamente prohibidos nas presentes Condicións Xerais de Uso, así como ás condicións particulares que, no seu caso, establézanse para determinadas aplicacións e/ou utilidades e que resulten contrarios aos dereitos e intereses de ORIGO os seus usuarios e/ou terceiros. 

– Non ofertar nin distribuír produtos e servizos, nin realizar publicidade ou comunicacións comerciais non solicitadas a outros Usuarios e visitantes de ORIGO. 

O Usuario responderá dos todos os danos e prexuízos de toda natureza que ORIGO ou calquera terceiro poida sufrir como consecuencia do incumprimento de calquera das obrigacións ás que queda sometido por virtude destas “Condicións Xerais de Uso” ou da lei en relación co acceso e/ou utilización da Web. 

4.- Propiedade Intelectual e Industrial. 

O presente sitio web, incluíndo a título enunciativo pero non  limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos, son propiedade de  Origo  Biopharma, S.L. ou, se é o caso, dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores.  Todos os contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes. 

Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso da autorización escrita previa por parte da titular web. Calquera uso non autorizado previamente considérase un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor. Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ao responsable e que puidesen aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto a os mesmos.  

Origo  Biopharma, S.L. autoriza expresamente a que terceiros poidan redirixir directamente aos contidos concretos do sitio web, e en todo caso redirixir ao sitio web principal de www.origobiopharma.com. 

O titular do presente sitio web recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial, non implicando a súa soa mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo. 

Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do correo electrónico admin@origobiopharma.com. 

5.- Ligazóns. 

Dende o Sitio web, é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado que o titular do sitio web non pode controlar sempre os contidos introducidos polos terceiros nos seus respectivos sitios, non asume ningún tipo de responsabilidade respecto a devanditos contidos. En todo caso, procederá á retirada inmediata de calquera contido que puidese contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da  redirección ao devandito sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión. 

Así mesmo, Origo  Biopharma, S.L. non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non  limitativo, en foros, chats, xeradores de blogues, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web do Responsable. Con todo, e en cumprimento do disposto nos artigos 11 e 16 da LSSI, ponse ao dispor de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, colaborando de forma activa na retirada ou, no seu caso, bloqueo de todos aqueles contidos que poidan afectar ou contravir a lexislación nacional ou internacional, os dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. No caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que puidese ser susceptible desta clasificación, rógase notifíqueo de forma inmediata ao administrador do sitio web. 

Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente, con todo non podemos descartar a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso á páxina web. En todo caso, Origo  Biopharma, S.L. procura que os usuarios teñan o acceso continuado ao sitio web, pero en ningún caso garánteo, do mesmo xeito que a correcta visualización, descarga ou utilidade dos elementos e información contidos no noso sitio web, que poden verse impedidos, dificultados ou interrompidos por factores ou circunstancias fóra do seu control. 

  

6.- Responsabilidade. 

Origo  Biopharma, S.L. non asume responsabilidade algunha derivada da información publicada no seu sitio web sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mesmo. En todo caso a información que se contén, procedente de fontes propias ou de terceiros, non constitúe a prestación dun servizo profesional nin é unha fonte de asesoramento. Por iso, Origo  Biopharma, S.L. non garante a inexistencia de erros no acceso ao sitio web ou no seu contido, nin que este atópese actualizado, aínda que empregará todas as medidas que estean ao seu alcance para evitalos ou emendalos. 

Ademais, o responsable conta cunha activa participación nas redes sociais, publicando e poñendo ao dispor dos usuarios noticias, eventos e comentarios accesibles ao público en xeral pero non se fai responsable da información e contidos publicados en chat´ s, foros, blogues, redes sociais ou calquera outro medio que permita aos usuarios publicar contidos de forma independente no sitio web ou espazos titularidade de  Origo  Biopharma, S.L. 

7.- Protección de Datos de Carácter Persoal e  Cookies: 

Toda a política de tratamento de datos persoais atoparala na Política de Privacidade, que forma parte integrante destas Condicións Xerais pero que, por simplicidade, puxemos nun documento aparte: Política de Privacidade.  

Así mesmo, informámosche de que a nosa Web utiliza  Cookies, poderás consultar o seu funcionamento e configuración na nosa Política de  Cookies.   

 

8.- Lexislación. 

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou das actividades nel desenvolvidas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo o español o idioma de interpretación das mesmas, así como de todos os avisos legais e textos xurídicos contidos no espazo web. Expresamente as partes sométense á xurisdición española, resultando competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso web os Xulgados e Tribunais de Ourense. 

Se algunha cláusula ou apartado das presentes Condicións Xerais que non sexa de natureza esencial para a existencia do mesmo, é declarada nula ou  inaplicable, a validez das restantes cláusulas non se verá afectada.